סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

דחיית תביעת ביטוח חבות מעבידים על ידי חברת הביטוח

מומחה לענייני ביטוח

כידוע, חברות הביטוח מעדיפות שלא לקבל את תביעות הביטוח שמוגשות בפניהן וזאת כדי לחסוך ולהימנע מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח, דבר שעלול לפגוע בריווחיות שלהן.

לשם כך הן נוהגות להשתמש בכל מיני נימוקים לדחייה התביעות, אם כי יש לזכור שגם הן כפופות להוראות החוק, הפסיקה והנחיות המפקח על הביטוח, גם בעניין זה.

להלן מספר דוגמאות לכל מיני נימוקים שחברות הביטוח משתמשות בהם לצורך דחיית תביעה לפי פוליסת ביטוח חבות מעבידים.

אי תשלום פרמיות

אחת מטענות הדחייה הנפוצות הינה שהמעסיק לא שילם את תשלומי הפרמיות החודשיים במועדם ו/או במלואם ועל כן חברת הביטוח פטורה מלשלם לו תגמולי ביטוח.

חריגים

סעיף החריגים של פוליסת ביטוח חבות מעבידים, כולל מקרי ביטוח שאינם מכוסים על ידי הפוליסה.

כשמדובר בביטוח חבות מעבידים, מדובר למשל במקרים בהם הנזק לעובד נגרם עקב חומרים מסוכנים כגון צורנית, אסבסט, פרתיון, פיתיונות מורעלים בגפרת התליום ובסטריכנין, או עקב חומר גרעיני כלשהו, קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי וכדומה.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהתקיים אחד מהחריגים הללו ועל כן יש לדחות את התביעה.

הפרת חובת שיתוף פעולה בבירור החבות

במסגרת פוליסת ביטוח חבות מעבידים, המעסיק בדרך כלל מתחייב למסור לחברת הביטוח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ואם אינם ברשותו, עליו לעזור לחברת הביטוח להשיגם, ככל שהוא יוכל.

במידה וחובה זו לא קוימה במועדה וקיומה היה מאפשר לחברת הביטוח להקטין את חבותה, היא תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח.

זאת אלא במידה שהיא הייתה חייבת בהם אילו קוימה החובה, אך למעט במקרה בו החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות, או אם אי קיומה או איחורה לא מנע מחברת הביטוח את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהמעסיק הפר את חובתו לשתף עמה פעולה בבירור החבות, שלא מסיבות מוצדקות ובאופן שמנע ממנה להקטין את חבותה ועל כן יש לדחות את התביעה שלו.

הפרת חובת הקטנת הנזק

במסגרת פוליסת ביטוח חבות מעבידים, המעסיק מתחייב למנוע או להקטין את הנזקים או שאירעו בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן וזאת באמצעות נקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שחברת הביטוח הורתה לו לנקוט.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהמעסיק הפר את חובתו להקטין את הנזק ועל כן יש לדחות את התביעה שלו.

מרמה בתביעת תגמולים

במסגרת פוליסת ביטוח חבות מעבידים נהוג בדרך כלל לכלול הוראה לפיה במידה והמעסיק הפר, תוך כוונת מרמה, את חובתו לשתף פעולה עם חברת הביטוח לצורך בירור החבות, או את חובתו להודיע על שינוי מהותי שאירע בעסק שלו, או שהוא מסר לחברת הביטוח עובדות כוזבות או העלים ממנה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות חברת הביטוח והדבר נעשה בכוונת מרמה, אז חברת הביטוח תהיה פטורה מחבותה.

לפיכך, חברת הביטוח יכולה לטעון שהמעסיק התנהג במרמה כאמור לעיל ועל כן יש לדחות את התביעה שלו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.