סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

אלו ההרחבות האפשריות בביטוח מנהלים

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות ביטוח מנהלים מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שפוליסת ביטוח המנהלים מכסה.

הוספת ההרחבות כרוכה בהגדלת סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח.

ביטוח מנהלים כולל שני מרכיבים ביטוחיים - ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה וכן מרכיב של חיסכון פנסיוני וזאת לעובד שכיר או עובד עצמאי.

לפיכך, במאמר זה נתייחס להרחבות האפשריות שניתן בדרך כלל להוסיף לשני המרכיבים הביטוחיים הללו, אם כי אין פירוש הדבר שכל פוליסה שקיימת כיום במשק בהכרח מציעה גם אותן.

דוגמאות להרחבות של מרכיב ביטוח החיים

ככלל, ביטוח חיים נועד עקרונית להעניק כיסוי במקרה של מוות, כך שבמקרה והמבוטח נפטר, ישולם לשאריו תשלום כספי לשם הבטחת ביטחונם הכלכלי לאחר לכתו. בדרך כלל כיסוי זה לא חל במקרה בו המבוטח נפטר כתוצאה מהתאבדותו.

עם זאת, ניתן להרחיב כיסוי זה לכל מקרה בו המבוטח נפטר וזאת מכל סיבה שהיא, כלומר, לרבות במקרה של התאבדות.

הרחבה נוספת שניתן לעשות הינה למקרה בו המבוטח לקה במחלה סופנית. מחלה סופנית מוגדרת בדרך כלל כמחלה שעל פי אמות מידה רפואיות מקובלות יש וודאות קרובה לפטירה כתוצאה ממנה בתוך שנים עשר חודשים.

הרחבה נוספת שמוצעת בשוק הינה תשלום סכום פיצוי נוסף למוטבים, מעבר לתשלום הבסיסי וזאת במקרה בו המוות של המבוטח נגרם מתאונה.

דוגמאות להרחבות של מרכיב ביטוח אובדן כושר העבודה

1. הרחבה עיסוקית - ככלל, המבוטח זכאי לפיצויים בגין אובדן כושר עבודה במידה ויהיה ואובדן כושר עבודה שלו אשר ימנע ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר, שתואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו לפני קרות מקרה הביטוח ולאו דווקא בעיסוק הספציפי שבו הוא עסק.

רכישת ההרחבה העיסוקית מקנה למבוטח את הזכאות לפיצויים גם במקרה בו אובדן כושר עבודה ימנע ממנו רק מלעסוק בעיסוק הספציפי שבו הוא עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח וזאת גם אם הוא יוכל לכאורה לעסוק בכל עיסוק סביר אחר.

2. הרחבת פרנצ'יזה - בדרך כלל, ביטוחי אובדן כושר העבודה כוללים תקופת המתנה של שלושה חודשים. כלומר, רק לאחר חלוף שלושת החודשים ממועד תחילת אובדן כושר העבודה, יהיה המבוטח זכאי לקבל את תשלומי הביטוח וזאת לגבי התקופה שממועד זה ואילך בלבד.

רכישת הרחבת הפרנצ'יזה, מאפשרת למבוטח לקבל, בתום שלושת חודשי ההמתנה, גם תשלומי ביטוח רטרואקטיביים עבור שני החודשים שלפני תום תקופה ההמתנה.

תשלומים אלו ישולמו למבוטח באופן לפיו שבמהלך החודש הרביעי והחמישי לאחר תחילת אובדן כושר העבודה שלו הוא יקבל תשלום חודשי כפול, גם עבור החודשים השני והשלישי.

3. הרחבת סיעוד - במידה שהמבוטח לא רק איבד את כושר העבודה שלו, אלא הוא גם נמצא במצב סיעודי, אז ישולם לו, בנוסף לתשלום תגמולי הביטוח הבסיסי, גם פיצוי חודשי נוסף בשל היותו במצב סיעודי ובלבד ששיעור הפיצוי החודשי הכולל בשל מצב אבדן כושר עבודה והמצב הסיעודי לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח בפוליסה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.