סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הרחבות אפשרויות של ביטוח חבות מעבידים

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות ביטוח חבות מעבידים מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שהפוליסה מכסה.

אלו עוסקים בכיסוי תשלום פיצויים שנפסקו בתביעות עובד נגד מעסיק בגין נזקים שנגרמו להם בשל פגיעות עבודה שאירעו עקב רשלנות המעסיק וכן בכיסוי הוצאות ההגנה המשפטית של המעסיק במסגרת תביעות אלו.

לפיכך, כל כיסוי מעבר לשני הכיסויים הללו, מהווה הרחבה אפשרית של ביטוח חבות המעבידים.

עם זאת, יש לזכור שהוספת ההרחבות כרוכה כמובן בהגדלת סכום דמי הפרמיה שעל המעסיק לשלם לחברת הביטוח. מטבע הדברים, ככל שמספר ההרחבות רב יותר, כך גם תוספת התשלום הינה גדולה יותר.

דוגמאות להרחבות של פוליסת ביטוח חבות מעבידים

אלו דוגמאות להרחבות האפשריות בפוליסת ביטוח חבות מעבידים, כפי שיפורט להלן.

הרחבת פעילויות חברתיות וספורטיביות

הרחבה זו חלה על פעילויות חברתיות וספורטיביות של העובד במהלך העבודה וכל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד של המעסיק, אך למעט פעילות ספורט אתגרי וכן בתנאי שמקרה הביטוח הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

הרחבת פעילויות זמנית של עובדים בחו"ל

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק כלפי עובדיו המועסקים בעת שהותם הזמנית בחו"ל ובתנאי שכל תביעה המוגשת מכוח הרחבה זו תוגש כנגד המעסיק לפני דיני ישראל ובפני בית משפט של ישראל.

הרחבת עובדים תושבי השטחים

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק כלפי עובדים שהינם תושבי השטחים המוחזקים.

הרחבת עובדים בחוזים מיוחדים

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק כלפי עובדים שמועסקים על ידו לפי חוזים מיוחדים ואשר משכורתם משתלמת על ידי אחרים ו/או אשר המעסיק אינו משלם את שכרם.

זאת בתנאי מפורש שגם אם המוסד לביטוח לאומי לא יהיה חייב בפיצויים לגבי עובדים אלה, אז יופחת מכל פיצוי שיהיה על חברת הביטוח לשלם לעובדים אלה, בהתאם לתנאי הפוליסה, סכום השווה לפיצוי שהיה משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, או היוונו, אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה.

הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וזאת כאשר המעסיק ייחשב למעבידם לעניין מקרה ביטוח שנגרם להם תוך כדי ועקב עבודתם בעסק של המעסיק.

הרחבת בעלי שליטה

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק כלפי בעלי שליטה העובדים כשכירים בעסק, מופיעים ברשימת מקבלי השכר של העסק ואשר המעסיק משלם בגין העסקתם דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, אך זאת למעט במקרה בו הפגיעה אירעה עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו.

הרחבת הוצאות הגנת המעסיק בהליכים פליליים ומנהליים

הרחבה זו נודעה לשפות את המעסיק גם בגין הוצאות הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח המבוטח לפי הפוליסה וזאת בנוסף להליכים האזרחיים.

הרחבת חבות בגין החזקת כלי נשק

הרחבה זו מכסה את אחריותו של המעסיק שעלולה לנבוע מהחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו שהִינם בעלי רישיון בר תוקף לנשיאת כלי הנשק.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.