סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

חריגים לביטוח חבות מעבידים

מומחה לענייני ביטוח

חריגים לביטוח חבות מעבידים הינם מקרים שאותם הביטוח אינו מכסה ועל כן המעסיק לא יוכל לקבל בגינם תגמולי ביטוח.

ככלל, על מנת לברר מהם החריגים של פוליסת ביטוח חבות מעבידים כלשהי, יש לקרוא היטב את הוראותיה ותנאיה וזאת מאחר שלכל פוליסה את החריגים שלה.

עם זאת, חברות הביטוח נוהגות בדרך כלל להשתמש בהגדרות ותנאים דומים למדי, כולל לגבי החריגים שלהם.

לפיכך, מאמר זה יתייחס לחריגים שבדרך כלל נכללים בפוליסות ביטוח חבות מעבידים, אם כי כמובן שאין בכך כדי לפטור מהצורך לבדוק את הנוסח הספציפי לגבי החריגים לגבי כל פוליסה בנפרד.

דוגמאות לחריגים מקובלים במסגרת פוליסת ביטוח חבות מעבידים

להלן פירוט דוגמאות למקרים שבדרך כלל אינם מכוסים על ידי ביטוח חבות מעבידים. יודגש כי מדובר ברשימה לדוגמא, כאמור ולא ברשימה ממצה.

1. חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן משנה או עובד של קבלן או קבלן משנה כזה.

2. התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם כזה.

3. סכומים הקשורים למוסד לביטוח לאומי:

  • סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  • סכום כלשהו ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה, או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראות חוק ביטוח לאומי או תקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל.

  • סכום כלשהו בו תחוייב חברת הביטוח במסגרת פוליסת חבות מעבידים לפצות עובד שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליו. במקרה כזה יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, כאילו היה אותו עובד מבוטח לפי חוק זה.

4. חבות הנובעת או קשורה בצורנית או אסבסט או כל חומר אשר מכילו בכל כמות או צורה שהיא.

5. חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים בגפרת התליום ובסטריכנין.

6. נזק בשל חומר גרעיני כלשהו, קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי או מבעירת דלק גרעיני.

למטרת חריג זה יהא מובן המילה בעירה, תהליך כלשהו המכלכל עצמו של ביקוע גרעיני.

7. חבות כלפי נוער המועסק בניגוד לחוקים ו/או התקנות בדבר העסקת נוער ושלא בהתאם להן.

8. חבות כלפי עובדים שהינם תושבי השטחים המוחזקים בעת העסקתם בשטחים המוחזקים שאינם כלולים בתחום הטריטוריאלי עליו חל החוק הישראלי.

9. חבות בשל מלחמה, מלחמת אזרחים, פלישה, פעולות אויב זר, פעולת איבה, או פעולות מלחמתיות, מרד, התמרדות מהפכה, התקוממות, תפיסת שלטון על ידי הצבא או בכוח, פרעות או מהומות אזרחיות.

10. חבות בשל שביתה או השבתה.

11. חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

12. קנסות, היטלים, פיצויים לדוגמה ופיצויי ענישה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.