סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

איך מגישים תביעה לפי פוליסת ביטוח משכנתא למבטחת?

מומחה לענייני ביטוח

ביטוח משכנתא כולל למעשה שני ביטוחים נפרדים, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא.

בכל אחת מפוליסות הביטוח הללו ישנם תנאים שמבהירים כיצד יש להגיע תביעה לגבי אותה פוליסה לחברת הביטוח.

לפיכך, כדי להבין כיצד יש להגיע תביעה לפי פוליסת ביטוח משכנתא מסוימת, יש לקרוא את תנאי הפוליסה לעניין הגשת תביעה לפיה ולנהוג בהתאם לתנאים הללו.

עם זאת, רוב פוליסות ביטוח משכנתא שקיימות במשק כוללות בדרך כלל הוראות דומות למדי לגבי אופן הגשת התביעה, בכפוף לשינויי ניואנסים כאלו ואחרים וזאת כפי שיוסבר להלן.

הגשת תביעה לחברת הביטוח לגבי ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח החיים למשכנתא אמור לכסות מקרה מוות של המבוטח לפני תום תקופת הביטוח, למעט במקרה בו הוא התאבד.

לפיכך, במות המבוטח שלא עקב התאבדות, על בעל הפוליסה או המוטב לפי העניין להודיע לחברת הביטוח על מות המבוטח, תוך זמן סביר מהמועד שנודע להם על כך ולמסור לה בהקדם תביעה בכתב לפי הפוליסה.

לנוסח התביעה יש לצרף העתק מאושר של תעודת פטירה מקורית ודין וחשבון מפורט של הרופא שטיפל במבוטח.

במקרה שלא היה טיפול רפואי במבוטח, יש לצרף תעודה המעידה על סיבת המוות ונסיבותיו.

לאחר קבלת מסמכים אלו, חברת הביטוח תבדוק האם חל מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה, האם חל חריג כלשהו במסגרת נסיבות המקרה, האם הפוליסה כוללת הרחבות אפשריות שחלות על נסיבות המקרה וכדומה.

במידת הצורך, חברת הביטוח תפנה אל המוטבים בבקשה להמציא לה הבהרות ומסמכים נוספים ועליהם להמציא לה אותם תוך זמן סביר ואם הם אינם ברשותם, לעזור לחברת הביטוח ככל שיוכלו על מנת להשיגם.

עם סיום טיפולה בתביעה, תישלח חברת הביטוח הודעה בכתב למוטבים אשר מפרטת את החלטתה בדבר קבלת תביעתם או דחייתה.

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, על חברות הביטוח להודיע בכתב למבוטח תוך 30 יום מקבלת תביעתו את החלטתה לגבי התביעה.

במידה ומדובר בהחלטה לדחות את התביעה, עליה גם לפרט בהודעתה את מלוא נימוקי הדחייה וכן את תנאי הפוליסה או הוראת הדין שעליהם הדחייה נסמכת, ככל שהיא נסמכת עליהם.

הגשת תביעה לחברת הביטוח לגבי ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא אמור לכסות מקרה בו נכס המקרקעין שלגביו ניטלה ההלוואה המובטחת במשכנתא ניזוק או אבד עקב גורם סיכון שמצויין בפוליסה, כגון שריפה, שיטפון ועוד.

לפיכך, בכל מקרה בו אירע לנכס נזק / אובדן עקב גורם סיכון שמצויין בפוליסה, על המבוטח להודיע על כך לחברת הביטוח מייד לאחר שנודע לו על כך ולהגיש תביעה בכתב לפי הפוליסה.

בנוסף, עליו למסור לחברת הביטוח, תוך זמן סביר לאחר דרישתה, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם הם אינם ברשותו, עליו לעזור לה להשיגם, ככל שיוכל.

לאחר קבלת כל המסמכים מהבוטח, חברת הביטוח תבדוק האם אכן חל מקרה ביטוח לגביו בהתאם לתנאי הפוליסה שלו, האם חל חריג כלשהו במסגרת נסיבות המקרה, האם הפוליסה כוללת הרחבות אפשריות שחלות על נסיבות המקרה וכדומה.

עם סיום טיפולה בתביעה, תישלח חברת הביטוח הודעה בכתב למבוטח אשר מפרטת את החלטתה בדבר קבלת תביעתו או דחייתה.

במידה ומדובר בדחיית התביעה, ההודעה תפרט גם את נימוקי הדחייה ואת דרכי הערעור עליה.

כפי שצויין לעיל, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח על חברות הביטוח להודיע בכתב למבוטח תוך 30 יום מקבלת תביעתו את החלטתה בדבר קבלת התביעה או דחייתה.

במידה ומדובר בהחלטה לדחות את התביעה, עליה גם לפרט בהודעתה את מלוא נימוקי הדחייה וכן את תנאי הפוליסה או הוראת הדין וכיוצא בזה, שעליהם הדחייה נסמכת, ככל שהיא נסמכת עליהם.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.