סגירה
חזרה
סגירה
סוגי הביטוח בישראל
050-808-6500
סוגי הביטוח בישראל

הרחבות אפשריות של ביטוח אובדן כושר עבודה

מומחה לענייני ביטוח

ההרחבות האפשריות של פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מתייחסות לכיסוי של מקרי ביטוח נוספים מעבר למקרי הביטוח הבסיסיים שהפוליסה מכסה.

הוספת ההרחבות כרוכה בהגדלת סכום דמי הפרמיה שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח.

בעקבות הרפורמה בשוק ביטוחי אובדן כושר העבודה, כל חברות הביטוח מחוייבות החל מיום 1.8.2017 ואילך להנפיק פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה, אישית או קבוצתית, בהתאם לתנאים שנקבעו בעניין זה על ידי המפקח על הביטוח.

זאת לרבות במסגרת חוזרי הביטוח שמוצאים על ידו מעת לעת תחת השם "קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה" ולרבות החוזר הראשון, חוזר ביטוח 2016-1-16.

תנאים אלו קובעים כי מבנה פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה יהיה מעתה ואילך מודולרי, באופן שיכלול תכנית בסיסית בדבר הכיסוי הבסיסי של ביטוח אובדן כושר עבודה וכן לגבי הרחבות של הכיסוי הבסיסי. הרחבות שתיבחרנה על ידי המבוטח מתוך נספחי ההרחבות שמצויינים במסגרת חוזר הביטוח הנ"ל.

מהן ההרחבות של פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה?

בכל פוליסה חייבים להיכלל נספח הרחבת ברות ביטוח ונספח הרחבת אובדן כושר עבודה חלקי. יתר נספחי ההרחבות הם נספחי רשות, שחברת הביטוח רשאית להציעם, אך אינה מחוייבת.

הרחבות חובה

ברות ביטוח - במקרים של עזיבת עבודה, יכול המבוטח להקטין את סכום הפיצוי החודשי לתקופה בה אינו עובד ולאחר מכן לחזור ולהגדיל אותו וזאת ללא חיתום רפואי חדש.

אובדן כושר עבודה חלקי - פיצוי למקרה בו אירע אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה באופן זמני או קבוע בשיעור של 25% ועד לשיעור של 74%, לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר או בעיסוק שבו עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח, במקרה שלמבוטח יש גם הרחבת עיסוק ספציפי.

הרחבות רשות

1. הגדרת עיסוק ספציפי - הגדרת עיסוק ספציפי לפי 12 חודשים אחרונים ערב קרות מקרה הביטוח.

2. פרנצ'יזה - תשלום כפול בחודש הרביעי ובחודש החמישי בגין תקופת ההמתנה של החודש השני והשלישי.

3. תוספת פיצוי במצב סיעודי - אם המבוטח הפך לסיעודי עקב מקרה הביטוח, תשולם לו תוספת פיצוי ובלבד ששיעור הפיצוי החודשי הכולל בשל מצב אובדן כושר עבודה והמצב הסיעודי לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח בפוליסה.

4. ביטול קיזוז מגורם ממשלתי - במידה וקיים תשלום מביטוח לאומי או גורם ממשלתי אחר, לא יקוזז סכום הפיצוי החודשי שישולם, גם אם סה"כ התשלום יהיה גבוה מ-75% מהשכר הכולל של המבוטח.

5. הארכת תקופת ההצמדה למדד - הארכה של תקופת הצמדת סכום הפיצוי החודשי למדד בתקופת התביעה ל-36 או 48 או 60 חודשים. בתום תקופה זו יהיה סכום הפיצוי צמוד לרווחי ההשקעות בהתאם לתנאי הפוליסה.

6. הגדלת גג חתם ל-20% או 25% ולא יותר מ 70% או 80%, בהתאמה, ב-5 שנים.

7. הגדלת הפיצוי בתקופת התביעה ב-1% לשנה או 2% לשנה.

8. קיצור תקופת המתנה לחודש או לחודשיים במקום 3 חודשי המתנה.

9. ביטול חריג - המבוטח יהיה זכאי לתגמולי הביטוח על פי תנאי הפוליסה, גם בהתקיים חריג/ים מהחריגים המפורטים בפוליסה.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (3)
קראו עוד
מומחה לענייני ביטוח
עו"ד תומר לינר
תומר לינר הנו עורך דין מומחה בתחום הביטוח, שייצג אלפי לקוחות מרוצים בתביעות ביטוח מורכבות והצליח להשיג עבורם את מלוא כספי הביטוח בהתאם לפוליסה וזאת במקרים של דחיות ביטוח לא מוצדקות על ידי חברת הביטוח.